วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษ: Information technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม

ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาวปัทมาศย์ พูนประเสริฐศรี (ปลา)
ค.บ.4 คณิตศาสตร์
ภูมิลำเนา  64/1 ม.11 ต. จอมบึง อ. จอมบึง จ. ราชบุรี 70150
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด